Format plugin format_topcoll is not found. Using default format_weeks
 • line 118 of /course/format/lib.php: call to debugging()
 • line 179 of /course/format/lib.php: call to format_base::get_format_or_default()
 • line 35 of /course/format/lib.php: call to format_base::instance()
 • line 1766 of /lib/modinfolib.php: call to course_get_format()
 • line 361 of /lib/modinfolib.php: call to section_info->__construct()
 • line 1429 of /lib/modinfolib.php: call to course_modinfo->__construct()
 • line 54 of /filter/activitynames/filter.php: call to get_fast_modinfo()
 • line 167 of /lib/filterlib.php: call to filter_activitynames->filter()
 • line 205 of /lib/filterlib.php: call to filter_manager->apply_filter_chain()
 • line 1158 of /lib/weblib.php: call to filter_manager->filter_text()
 • line 2227 of /course/renderer.php: call to format_text()
 • line 1148 of /course/renderer.php: call to coursecat_helper->get_course_formatted_summary()
 • line 1117 of /course/renderer.php: call to core_course_renderer->coursecat_coursebox_content()
 • line 1282 of /course/renderer.php: call to core_course_renderer->coursecat_coursebox()
 • line 1895 of /course/renderer.php: call to core_course_renderer->coursecat_courses()
 • line 230 of /index.php: call to core_course_renderer->frontpage_available_courses()
Format plugin format_tabtopics is not found. Using default format_weeks
 • line 118 of /course/format/lib.php: call to debugging()
 • line 179 of /course/format/lib.php: call to format_base::get_format_or_default()
 • line 35 of /course/format/lib.php: call to format_base::instance()
 • line 1766 of /lib/modinfolib.php: call to course_get_format()
 • line 361 of /lib/modinfolib.php: call to section_info->__construct()
 • line 1429 of /lib/modinfolib.php: call to course_modinfo->__construct()
 • line 54 of /filter/activitynames/filter.php: call to get_fast_modinfo()
 • line 167 of /lib/filterlib.php: call to filter_activitynames->filter()
 • line 205 of /lib/filterlib.php: call to filter_manager->apply_filter_chain()
 • line 1158 of /lib/weblib.php: call to filter_manager->filter_text()
 • line 2227 of /course/renderer.php: call to format_text()
 • line 1148 of /course/renderer.php: call to coursecat_helper->get_course_formatted_summary()
 • line 1117 of /course/renderer.php: call to core_course_renderer->coursecat_coursebox_content()
 • line 1282 of /course/renderer.php: call to core_course_renderer->coursecat_coursebox()
 • line 1895 of /course/renderer.php: call to core_course_renderer->coursecat_courses()
 • line 230 of /index.php: call to core_course_renderer->frontpage_available_courses()
דלג על מרחבי־לימוד זמינים

מרחבי־לימוד זמינים

מחקר כמותי תכנית ידיים אוניברסיטת בן גוריון תשע"ד

Welcome to your English World for 3rd grade big grin

Welcome to your English World for 3rd grade big grin

הכרת המחשב

המרצה: אביגיל שושן

במרחב זה יעלו משאבים ופעילויות לקידום ההוראה, למידה והערכה בהבטים של תקשוב והכלה 

מרחב זה מיועד לטפח דוברים, קוראים וכותבים פעילים וביקורתיים, שיגדלו להיות אזרחים המודעים לכוחה של המילה ובני אדם הרואים בשפה אמצעי ביטוי מרכזי לזהות אישית ייחודית

מרחב בית ספרי מקצועות קודש ה'תשע"ד   

במהלך השנה נלמד על החושים שלנו, עונות השנה ומאפייניהם ועוד

זהו המרחב הכיתתי של כיתה ח' 1

במרחב זה נסכם את כל הפעילות המתוקשבת וכן נצרף פעילויות מקוונות כמשימות בית. 

מרחב ניסוי בהשתלמות מודל 2.5. במרחב זה אעלה פעילויות הקשורות לתקשוב. 

במרחב שפה תוכלו לראות במה עסקנו השבוע, ואילו אותיות ומילים חדשות למדנו, אילו מספרים הכרנו, ובאיזה יצירות אמנות עסקנו.


דלג על חדשות האתר

חדשות האתר

(עדיין לא פורסמו חדשות)